Available courses

104406-Grade-6 Jacinto
Alvin Jose

104406-Grade-6 Jacinto

Nagagamit ang wikang Filipino upang madaling maunawaan at maipaliwanag ang mga kaalaman sa araling pangnilalaman, magamit ang angkop at wastong salita sa pagpapahayag ng sariling kaisipan, damdamin o karanasan nang may lubos na paggalang sa kultura ng nagbibigay at tumatanggap ng mensahe.

306401 Grade 10 Advanced Chemistry
Janet C. De Claro

306401 Grade 10 Advanced Chemistry

Good day! Welcome to Advanced Chemistry! This school year we are going to learn more about the properties and characteristics of elements as they interact with other elements.

This week, we shall be encountering the different compounds with their correct formula and name. We will learn that the formula of a compound tells us the number of atoms in a molecule and the amount of each element present.

306401- General Physics 1 STEM
Maria Loresa Tumanguil

306401- General Physics 1 STEM

General Physics course about Mechanics for grade 12 students STEM of Tuguegarao City Science High School

Math 10 - Pythagoras
maryjean garcia

Math 10 - Pythagoras

Grade 10 - Section Pythagoras Math Class

10 - Mathematics
maryjean garcia

10 - Mathematics

BRIEF COURSE DESCRIPTION 

 Mathematics from K-10 is a skills subject. By itself, it is all about quantities, shapes and figures, functions, logic, and reasoning. Mathematics is also a tool of science and a language complete with its own notations and symbols and “grammar” rules, with which concepts and ideas are effectively expressed.  

 The contents of mathematics include Numbers and Number Sense, Measurement, Geometry, Patterns & Algebra and Statistics and Probability.  

 Numbers and Number Sense as a strand include concepts of numbers, properties, operations, estimation, and their applications.  

Measurement as a strand includes the use of numbers and measures to describe, understand, and compare mathematical and concrete objects. It focuses on attributes such as length, mass and weight, capacity, time, money, and temperature, as well as applications involving perimeter, area, surface area, volume, and angle measure.  

 Geometry as a strand includes properties of two- and three-dimensional figures and their relationships, spatial visualization, reasoning, and geometric modelling and proofs.  

 Patterns and Algebra as a strand studies patterns, relationships, and changes among shapes and quantities. It includes the use of algebraic notations and symbols, equations, and most importantly, functions, to represent and analyze relationships.  

Statistics and Probability as a strand is all about developing skills in collecting and organizing data using charts, tables, and graphs; understanding, analyzing and interpreting data; dealing with uncertainty; and making predictions about outcomes.  

 The K to 10 Mathematics Curriculum provides a solid foundation for Mathematics at Grades 11 to 12.   More importantly, it provides necessary concepts and life skills needed by Filipino learners as they proceed to the next stage in their life as learners and as citizens of the Philippines.

113359 Grade-3 Masipag Araling Panlipunan
Exerferencia Tugano

113359 Grade-3 Masipag Araling Panlipunan

Maipamamalas ang pang-unawa sa kinalalagyan ng mga lalawigan sa rehiyong kinabibilangan ayon sa katangiang heograpikal nito.

113359 Grade-3 Masipag Science
Exerferencia Tugano

113359 Grade-3 Masipag Science

The learners demonstrate understanding of ways of sorting materials and describing them as solid, liquid or gas based on observable properties.

113359 Grade-3 Masipag Edukasyon sa Pagpapakatao
Exerferencia Tugano

113359 Grade-3 Masipag Edukasyon sa Pagpapakatao

Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng sariling kakayahan, pagkakaroon ng tiwala, pangangalaga at pag-iingat sa sarili tungo sa kabutihan at kaayusan ng pamilya at pamayanan.

113359 Grade-3 Masipag Mathematics
Exerferencia Tugano

113359 Grade-3 Masipag Mathematics

The students will begin to develop an understanding of addition, subtraction, multiplication and division. Second, the students will begin to understand fractions. Third, the students will begin to understand the whole numbers and so on. 

113359 Grade-3 Masipag English
Exerferencia Tugano

113359 Grade-3 Masipag English

The learner listens critically to get information from text heard, demonstrates independence in using the basic language structure in oral and written communication, and reads with comprehension.

113359 Grade-3 Masipag Filipino
Exerferencia Tugano

113359 Grade-3 Masipag Filipino

Pagkatapos ng Ikatlong Baitang, inaasahang nasasabi na ng mga mag-aaral ang pangunahing diwa ng tekstong binasa o napakinngan at nakapagbibigay ng kaugnay o katumbas na teksto, nagagamit ang mga kaalaman sa wika, nakababasa nang may wastong palipon ng mga salita at maayosna nakasulat gamit ang iba’t ibang bahagi ng pananalita upang maipahayag at maiugnay ang sariling ideya, damdamin at karanasan sa mga narinig at nabasang mga teksto ayon sa kanilang antas o lebel at kaugnay ng kanilang kultura.